About Tokai

About Tokai

Governance and Organization

Governance

Executive Officers
President Tatsuro MATSUMAE
Vice Presidents
 • Yoshiaki MATSUMAE
 • Jiro TAKANO
Chairperson of the Board of Trustees Yoshiaki MATSUMAE
Executive Trustees
 • Ichiro SUGI
 • Toshiaki HASHIMOTO
 • Junji EMA
 • Waichiro KURODA
 • Kiyoshi YAMADA
 • Ryutaro KAJII
 • Nobuhiro KAWABE
 • Toshiro SHIRAO
 • Masahiro IIDA
Chancellor of Tokai University Kiyoshi YAMADA
Vice Chancellors
 • Ryutaro KAJII
 • Yutaka TSUJINAKA
 • Toshiyuki INAZU
 • Mitsugu SAKABE
 • Naoto YOSHIKAWA
 • Yasuhiro YAMASHITA
 • Haruhisa UCHIDA
 • Akihiro ISHIMARU
Assistant Chancellors
 • Tomohiro ARAKI
 • Shinichi AMINO
 • Yoshihiko YAMADA
 • Tetsutaro KAWAKAMI
 • Takuo NAKASHIMA
 • Noboru WARASHINA

Organization

Tokai University Educational System (TES)
Board of Trustees
Board Auditor
Advisory Council
Executive Strategy Committee
Auditing Office
Executive Board
Planning and Coordination Committee
Institution Headquarters
Office of the Chairperson
Administration Division
Finance Division
Primary and Secondary Education Division
Institutions Under the Direct Administration of TES
Bosei Gakujuku
Tokai University
Management Planning Division
Public Affairs Division
Center for Community Engagement
Head Office of International Affairs
Research Promotion Division
Administration Division
Admissions Center
Academic and Student Affairs Division
Educational Support Center
Information Technology Center
Office of Institutional Research for Faculty of Medicine
Career Support Center
Museum
Education and Research Institute of Modern Civilization
Center for Liberal Arts
International Education Center
Japanese Language Course for International Students
IT Education Center
Professional Licensing Training Center
Tokai University Library
Training Vessel Administrative Office (Shimizu)
Publishing Division
Counseling Office for Psycho-Educational Therapy
Matsumae Commemoration Hall: "Tokai University History and Future Museum"
Matsumae Shigeyoshi Commemoration Hall
Radiation Security Control Center
Athletics Education Center
Career Support Center for Nurses
Health Care Promotion Center

(As of April 1, 2019)